Topbar Banner Topbar Banner Topbar Banner

შეკვეთის მიტანის პირობები

პროდუქტის მიწოდებას შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი ახორციელებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეძენა განხორციელდა ვებ- გვერდიდან და მომხმარებელმა აირჩია ნივთის მიტანის სერვისი.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი ვალდებულია პროდუქტი მოგაწოდოთ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარება შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც იქნება მითითებულ მისამართზე. პროდუქტის ჩაბარების მიზნით, პროდუქტის მიმღები ვალდებულია Onoff.ge ს ავტორიზებულ პირს წარუდგინოს შეკვეთის უნიკალური კოდი და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

მისამართზე პროდუქტის ჩაბარება ხორციელდება შეკვეთის უნიკალური კოდის საფუძველზე. მომხმარებელი ვალდებულია დაიცვას შეკვეთის უნიკალური კოდის უსაფრთხოება. შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი არ არის პასუხისმგებელი შეკვეთის უნიკალური კოდის არაუფლებამოსილი პირის მიერ გამოყენებით დამდგარ ნებისმიერ შედეგზე.

პროდუქტის მოტანის შემთხვევაში შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის ავტორიზებული პირი წარმოგიდგენთ კონკრეტული მიმწოდებლის საგარანტიო ტალონს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მიღება-ჩაბარების აქტს, რომელიც ხელმოწერით უნდა დადასტურდეს მიმღების მიერ. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე მიმღები ვალდებულია ვიზუალურად დაათვალიეროს პროდუქტი. მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის მომენტიდან პროდუქტი ითვლება ჩაბარებულად და არ მიიღება მომხმარებლის რაიმე პრეტენზია.

იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ჩაბარება არ ხდება უშუალოდ მომხმარებლის მიერ, მომხმარებელი ვალდებულია მიმღებს განუმარტოს, რომ შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯის ავტორიზებული წარმომადგენლისთვის შეკვეთის უნიკალური კოდისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიწოდება, აგრეთვე მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერა წარმოადგენს პროდუქტის მიღების აუცილებელ პირობას.

შპს ონლაინ მაღაზია ონოფ.ჯი პროდუქტის მიტანის სერვისს თბილისის მასშტაბით განახორციელებს 1-3 სამუშაო დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შეკვეთის განხორციელებისას მითითებული მისამართი არის თბილისის ფარგლებს გარეთ, ტრანსპორტირება განხორციელდება 2-5 სამუშაო დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ მიტანის ადგილად განსაზღვრულია თბილისის ფარგლებს გარეთ არსებული მისამართი, მიტანის სერვისს უზრუნველყოფს შპს ონლაინ მაღაზიასთან ხელშეკრულებაში მყოფი კერძო საკურიერო კომპანია.