გაასუფთავე

მცენარეთა დაცვის საშუალებები

ნაპოვნია 64 პროდუქტი
ფილტრის გასუფთავება
პროდუქტის ფილტრი

კონფიდორ მაქსი

მოქმედი ნივთიერება იმიდაკლოპრიდი 700გ/კგ, პრეპარატული ფორმა წყალში ხსნადი გრანულები, ქვეყანა გერმანია

დელფოსი

მოქმედი ნივთიერება ქლორპირიფოსი 5%, პრეპარატული ფორმა წყალში ხსნადი გრანულები, ქვეყანა ესპანეთი

ინსექტოილ ქეი

მოქმედი ნივთიერება პარაფინირებული ზეთი 79% (790 გ/ლ), პრეპარატული ფორმა ემულსიის კონცენტრატი, ქვეყანა ესპანეთი

ექსიტოქსი

მოქმედი ნივთიერება ჰექსითიაზოქსი 10% (100 გრ/კგ), პრეპარატული ფორმა სველებადი ფხვნილი, ქვეყანა ესპანეთი

ანტრაკოლი

მოქმედი ნივთიერება პროპინები 700 გ/კგ, პრეპარატული ფორმა სველებადი ფხვნილი, ქვეყანა გერმანია

დეცის პროფი

მოქმედი ნივთიერება დელტამეტრინი 250 გ/კგ, პრეპარატული ფორმა წყალში ხსნადი გრანულები, ქვეყანა გერმანია

პირიფოსი

მოქმედი ნივთიერება ქლორპირიფოსი 48% (480 გ/ლ), პრეპარატული ფორმა ემულსიის კონცენტრატი, ქვეყანა ესპანეთი

სიტრინი

მოქმედი ნივთიერება ციპერმეტრინი 500 გ/ლ, პრეპარატული ფორმა ემულსიის კონცენტრატი, ქვეყანა ბელგია

ტინა

მოქმედი ნივთიერება აბამექტინი 1.8% (18 გ/ლ), პრეპარატული ფორმა ემულსიის კონცენტრატი, ქვეყანა ესპანეთი

დეცის ფლუქსი

მოქმედი ნივთიერება დელტამეტრინი 25 გ/ლ, პრეპარატული ფორმა ემულსიის კონცენტრატი, ქვეყანა გერმანია

ბელტი

მოქმედი ნივთიერება ფლუბენდიამიდი 480 გ/ლ, პრეპარატული ფორმა სუსპენზიის კონცენტრატი, ქვეყანა გერმანია

ფენდი

მოქმედი ნივთიერება ბიფენტრინი 10% (100 გ/ლ), პრეპარატული ფორმა ემულსიის კონცენტრატი, ქვეყანა ესპანეთი

კონფიდორი

მოქმედი ნივთიერება იმიდაკლოპრიდი 200 გ/ლ, პრეპარატული ფორმა წყალში ხსნადი კონცენტრატი, ქვეყანა გერმანია

პროტეუსი

მოქმედი ნივთიერება თიაკლოპრიდი 100 გ/ლ, დელტამეტრინი 10 გ/ლ, პრეპარატული ფორმა ზეთოვანი დისპერსია, ქვეყანა გერმანია

მოვენტო

მოქმედი ნივთიერება სპიროტეტრამატი 100 გ/ლ, პრეპარატული ფორმა სუსპენზიის კონცენტრატი, ქვეყანა გერმანია